LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı

yükleniyor...

eğitim


egitim / Eğitim İçerikleri


Pusulalar, dünyanın manyetik alanını kullanarak yönleri gösterirler. Bu özellikleriyle de hava ve deniz yolculuklarında hayati bir önem taşırlar. En son yapılan... / pusulasız yön bulma teknikleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından listesi yayınlanan “100 Temel Eser’’den Elazığ Valiliğince 100 takım satın alınarak ilimizdeki okullara ve Halk Kütüphanelerin... / 100 temel eser

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun KabulüTBMM tarafından 3 Mart 1924'te kabul edildi. Tevhidi Tedrisat Kanunu'na göre :Ülkedeki bütün medrese ve okullar Milli Eğitim ... / eğitim ve kültür alanındaki inkılaplar

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) UNESCO (Unesko), 1946 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışır. Amacı, eğit... / unesco - unıcef - who - ılo - ımf - fao

Batı dünyasında Jerome Bruner, Eğitim Süreci (The Process of Education-1961) ve Bir Öğretim Kuramına Doğru (Toward a Theory of Instruction-1966) adlı kitaplarıy... / bruner

Welton Akademisi bulunduğu bölgenin en disiplinli ve en iyi eğitim veren okullarından biriydi. En ufak disiplinsizlikte bile çok büyük cezalar veriliyordu. Okul... / ölü ozonlar derneği (n.h. kleinbaum)

Engelli öğrenciler için eğitim programları oluşturmak amacıyla, müfredat geliştirme prensiplerini bilmek çok önemli olsa da bunu bilmek yeterli değildir. Zihins... / bireyselleştirilmiş eğitim programı ( bep)

Bir çok eğitim uzmanına göre öğrenme sosyal bir süreçtir . Öğrenmenin ve gelişmenin temelinde sosyal etkileşim bulunmaktadır. Vygotsky , bireyin etkileşimde bu... / öğrenme kuramları

Özel adlar büyük harfle yazılır: (yeryüzü, kişi, ülkeler, diller...)Minik kedisine hep Pamuk diye seslenirdi... Kurum ve kuruluş adlarını oluşturan kelimelerin ... / yazım kuralları 2

Madde 1.Türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.Madde 2.Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veya özel vakıflar tarafından yönetil... / tevhid-i tedrisat kanunu

Yaşadığı çağa damgasını vurup "Biruni Asrı" denmesine sebep olan zeka harikası bilgin 973 yılında Harizm'in merkezi Kas'ta doğdu. Esas adı Ebu Reyhan b. Muhamme... / el buruni

Eşler arasındaki ilişkilerin her zaman çok pürüzsüz olması beklenemez. Zaman zaman sürtüşme, anlaşmazlık ve tartışmalar da olması doğaldır. Önemli olan, anlaşm... / aile içi eğitim

Şubat 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Doğu'da Hacı Halife, Batı'da ise Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Babası Abdullah Enderun'da yetişmiş, silah... / katip çelebi

Doğru Anlatımın ÖnemiAnlatımın yazılı ve sözlü olmak üzere iki temel yolu vardır. İki anlatım yolu arasında kullanılan dil açısından farklılıklar olması doğaldı... / anlatım bozuklukları

Alevilik günümüze sözlü ve yazılı olmak üzere iki kaynaktan ulaşmıştır. Sözlü gelenek nesilden nesile aktarılan bilgi ve uygulamalar ve Dedelerin günümüze ulaşt... / aleviliğin inanç ve ibadet esasları

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması eğitim ve öğretim tekniklerinin değişip yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. Bunların başında uzaktan eğitim, p... / öğretim tasarımı

Günümüzde çocukların, ruh sağlıkları yerinde ve insanî vasıflara sahip olarak yetişmeleri için daha fazla çaba sarfedilmektedir. Artık çocuğun dünyasına girilmi... / çocukların ruh sağlığı

Nöro Linguistik Programlama (NLP), insanları anlamak ve etkilemek için oluşturulan psikolojik yetilerdir. İnsanların nasıl mükemmel performans verdiklerini ince... / nöro linguistik programlama (nlp)

1. Eğitim Göreviİnsanlar, haklarını isteyebilmek onlara saygılı davranılmasını beklemek ve onları koruyabilmek için, onların ne olduğunu ve nasıl kullanılabilec... / insan haklarının işlevselleştirilmesinde devletin görevi

Nedir özürlülük, kim özürlüdür? Bu soru, özürlülük alanında bugüne değin yeterince açıklığa kavuşmuş değildir. Almanya’da özürlüler hukukunda geçerli kabul edil... / özürlü öğrencilerin eğitim ortamlarının düzenlenmesi

Köy Kanunu'na göre nüfusu 2000'den az olan yerleşme birimlerine köy denir. Yurdumuzda muhtarlık olarak 37 bini aşkın köy vardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa... / yurdumuzda yerleşim

Bu terapi William Glasser adında bir psikiyatrist tarafından ortaya atılmıştır. Glasser gerçeklik terapisini şöyle tanımlar:Bireyin kendi davranışının sorumlulu... / gerçeklik terapisi

4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğdu. 1929'da İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim... / ahmet kutsi tecer

Genel anlamı ile felsefe, inanç ve değer sistemlerinin oluşmasını sağlayarak, bireylerin hayatları süresince aldığı tüm kararları ve yaptıkları tercihleri belir... / eğitimin felsefi temelleri

Son 25-30 yıldır Çocuk Psikiyatrisi kliniklerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı popülaritesini korumaktadır. Tarihsel süreç içinde m... / dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Gelişmiş toplumlarda bilgi edinme ve bilgiye ulaşmanın iki temel yolu, akıl ve bilimdir. Temeli, inanç ve duygulara değil akla, deney ve gözlem yoluyla üretilen... / atatürkçü düşüncede ulusal eğitim

Vergi incelemesinin başarılılığı bakımından gerek inceleme elemanlarının seçiminin,gerekse eğitilerek istenilen niteliklere sahip kılınmalarının büyük önemi bul... / vergi denetiminin etkinliğini belirleyen başlıca etkenler

Grup sosyolojinin temel kavramlarından biridir. Çünkü toplumsal yaşamın temelinde sosyal gruplar yer alır. İnsanlar doğduğu andan itibaren önce aile olmak üzere... / toplumsal grup ve spor

Soylu bir aileye mensup olan Platon, M.Ö. 428 yılında Atina'da doğmuş ve iyi bir eğitim görmüştür. 20 yaşında Sokrates'le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hoc... / platon

İlk kez Birleşmiş Milletler’n 1959’da yayımladığı Uluslar arası Çocuk Hakları Bildirgesi ile uluslar arası düzeyde gündeme gelen çocuk hakları, 1979’un Dünya Ço... / çocuk hakları

Okuma yazma oranının en düşük olduğu Kıt’a muhtemelen Afrika’dır. Ancak aynı kıtanın sakinleri, geçmişte olduğu gibi muhtemelen bugün de, yabancı dil bilme yarı... / yabancı dil öğreniminde temel prensipler

Çocuğunuz öfkeyle karşınıza dikiliyor ve size meydan okuyor mu? Onun nereye gittiğini bilmiyor, meraktan çatlıyorsunuz ve gelince de size hiçbir şey söylemek is... / ana - eğitim

İlk kez Birleşmiş Milletler’n 1959’da yayımladığı Uluslar arası Çocuk Hakları Bildirgesi ile uluslar arası düzeyde gündeme gelen çocuk hakları, 1979’un Dünya Ço... / çocuk hakları

Değerli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardır:" Eğitim ailede başlar" Gerçekten de çocuğa aile içinde gereken beceri-leri kazandırmaya çalı-şıyoruz. Am... / etkili aile iletişimi

Kalitede bir uygunsuzluğu önlemeye yönelik olarak, kalite sisteminin tasarımı, kurulması ve düzenlenmesi ile ilgili maliyetler, önleme maliyetlerini oluşturmakt... / kalite maliyetleri ve ekonomisine giriş

Hastanın hikayesinde kalın barsaktan olan kanama,birlikte olan ishal (kabız da olabilir) ve karın ağrısı ülseratif kolit olabileceği şüphesini doğurur.Yapılan d... / ülseratif kolit

Bütün insanlık tarihinin en saygın kişilerinden birisi olarak tanınan Sokrates de aslında bir sofist*tir. Atina'da doğmuş (M.Ö. 470) ve iyi bir eğitim görmüştür... / sokrates

(25 Kasım 1889, İstanbul – 7 Aralık 1956 Londra)İlköğretimini Çanakkale ve İzmir’de yaptı. Yükseköğrenimini, 1912’de İstanbul Darülfünunu ‘nda (İstanbul Ünvers... / yaprak dökümü(tanıtım)

Okul liderliği; eğitimin temel üretim birimi olan okul örgütünde insan gücü ve madde kaynaklarının etkili kullanımını gerçekleştiren, eğitim personelinin karar ... / okul merkezli yönetim

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbul'da doğdu.İstanbul'da Ravaz-i Maarif İbtidaisi'nde, Sinop ve Siirt rüşdiyelerinde, Vefa, Kerkük ve Antal... / ahmet hamdi tanpınar

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal konseyinin bir koludur. UNESCO sembolik bir kelimedir. Türkçe manası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü"... / unesco

Eğitimden bahsedildiğinde, genellikle, eğitim işine eğitimci ve öğrenci olarak katılanlar; öğretmenler ve öğrenciler, çocuklar ve gençler, anaokulu öğretmen ve ... / eğitim sosyolojisi

Türk eğitim sisteminin yönetim yapısı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren gelişmeye başlamıştır. Ülkemizde eğitim milli olarak kabul edilmiş ve eğitim... / türk milli eğitim sisteminin yönetim yapısı

Toplum olarak eğitimin bireyler üzerindeki kuvvetli etkisini algılama yeteneğimiz yok.Bu hakikat algılanamadığı için de yıllardır süren bir kısırdöngü içerisind... / eğitim ve insan olma bilinci

Günümüzde tarım politikasının önemli amaçlarından birisi de tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmak suretiyle üreticinin yaşam düzeyinin yükseltilmesidir.... / tarımsal krediler

İhtiyar’ın tanıtılması ve politikaları:Birinci Dünya Savaş sıralarında yeni üniversite mezunu olan İhtiyar,bir şeyhin tek oğludur.O yaşa kadar iyi bir eğitim gö... / gençliğim eyvah

Tarım mühendisliği teknolojilerinde sağlanan gelişmeler Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi tarafından bin yılın en önemli başarıları arasında gösterilmiştir.... / avrupa birliği entegrasyonu ve ziraat fakülteleri öğretim programlarında yeniden yapılanma

Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yüzyılda, işletmelerin yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmeleri, rekabet güçlerini, verimliliklerini artırmaları, ve yaşamları... / pazarlama programları

Zeka; bireyin sahip olduğu beden,zihin,sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleştirdiği çok yönlü beyin,öğrenme,uyum sağlama ve yeni bir şey yapma gücüdür.‘’G... / zihinsel engelli çocuklar

Eğitim, ferdin sosyalleştirilmesi; kişisel yetenek ve gelişimini sağlayan sosyal süreç; bireyin davranışında yaşantısı yoluyla değişim yapma; insanların geçerli... / eğitim nedir?

13 Nisan 1914 yılında İstanbul’da doğan Orhan Veli, 1932 yılında Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra 1935'de İstanbul ワniversitesi Edeb... / orhan veli kanık

Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey,yirmi iki yaşlarında ii bir eğitim ve öğrenim görmüş bir gençtir.Yalnız hayat tecrübesinden yoksundur.19.yy’ın seçki... / intibah (namık kemal)

Eğitimin amacı genel olarak, “genç nesilleri toplum hayatına hazırlamak, onlara yaşamları için gerekli olan bilgi ve beceri kazandırmak, bir meslek edindirmek..... / iyi okul için gereken şartlar

Türk millî eğitimine damgasını basmış ve devamlı hatırlanan eğitim bakanlarının ilk sıralarında, özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında Türk eğitim ve kültürüne k... / eğitim ve kültür

Bu bölümün içeriğini sanat, eğitim ve insanın sanatsal gelişimi ile ilgili konuların birleştirilmesi oluşturur.Konu kapsamı içinde öncelikle, çocuklarda resimse... / birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemleri

1952 senesinde, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde, bilim tarihi kürsüsünü kurarak bilim tarihçiliğinin Türkiye'de yerleşmesini sağlayan Aydın Sayılı (1913-19... / aydın sayılı

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim... / rehber öğretmen(psikolojik danışman)

Eğitim,kalkınmanın en etkili araçlarından birisidir.Ayrıca eğitim kişilere, çevrelerini tanıma,bilinçli hareket etme imkanını veren,refah ve mutluluklarını artı... / atatürkçü eğitim

Son 20 yılda plansız bir şekilde Ziraat Fakültelerinin sayısının hızla artması ve bunlardan bir kısmının da ikili öğretime geçmeleri Ziraat Mühendisliği eğitimi... / 2000’li yıllarda ziraat mühendisliği eğitimi

Yaratıcılık, eleştirel bakmak, yeni önermelerde bulunmaktır. Daha önce aralarında ilişki kurulmamış nesneler yada düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Alışı... / yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu


NOKTALAMA1. Nokta (.)Cümlenin sonuna konur.“Çocuklar bahçede oynuyor.”Kısaltmaların sonuna konur.“Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır.” (dokto... / Noktalama İşaretleri ve İmla Kuralları

Türkçe’nin yazılışı, okunuşu Eskişehir’e indim; Porsuk Çayı’nın orda, dükkânın adı ’Lavash’. İstanbul, Beşiktaş yokuşunda kebapçı olmuş ’Dönerchi’. Allah Allah,... / Türkçe giderse Türkiye gider !

Kaliforniya’da Long Beach şehrindeki Eyalet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak ders verirken, aynı sömestrde benim iki dersimi alan bir kız öğrencim dikkatim... / Bir Öğrencimin Bana Öğrettikleri

A. COĞRAFÎ BÖLGE ve BÖLÜMDoğal, beşerî ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge denir. Sınırları içi... / Türkiyenin Cografi Bölgeleri

II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan IslahatlarıSened-i İttifak (1808)Bu senet II. Mahmut ile âyânlar arasında imzalanmıştır. Âyanlarla II. Mahmut ar... / 19.yüzyıl ıslahatları

Tür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bunlar iki ana grupta incelenir: Yazı Türleri ve Şiir Türleri. YAZI... / Edebi Türler

NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaşt... / Noktalama İşaretleri

Batı edebiyatından etkilenen aydınların oluşturduğu yeni edebiyata geçmeden önce, aydınlarımızı derinden etkileyen Batı edebiyatını genel yönleriyle bilmeliyiz.... / Batı Edebiyatı ve Akımlar

NÜFUSNüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. NÜFUS ARTIŞIDoğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğ... / Türkiye´nin Beşeri Coğrafyası

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu (1935 - .... ) 1935’te doğan Sinanoğlu, 1953’te Atatürk tarafından 1928 yılında kurulmuş TED Yenişehir Lisesini burslu olarak okudu ve... / Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu KİMDİR ?

Orta Çağ’da Avrupa karanlık bir dönem yaşadı. Siyasi yapı derebeylikler şeklinde örgütlenmişti. Sosyal hayatta kilise ve din kuralları geçerliydi. Ekonomik duru... / Avrupa´da Yenilikler

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapılab... / Meslek Seçiminde Bilinmesi Gerekenler.(1)

A. SİYASAL ALANDA İNKILAPLAR1. Saltanatın KaldırılmasıOsmanlı Devleti’nde egemenlik hakkı padişaha aitti. TBMM açıldığında millet egemenliği benimsenmişti. Anca... / İnkilaplar

1950’den beri, "Türkiye’yi tanıtmak" bahanesiyle çeşitli hükümetler neler yapmadı, neler. Önce Efes, Panaya Kapulu kilisesi diye Türkiye’nin Batı sâhili Hıristi... / Türkiye’yi Tanıtmak mı Dediniz?

Yapılan yatırımlar doğrultusunda yeni olduğu kadar uzlaşmayı gerektiren pek çok meslek gençleri bekliyor. Bir zamanlar doktorluk, öğretmenlik ve mühendislik el ... / Geleceğin meslekleri nelerdir ?

’Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur.’ denir ya, buna bir ilâve yapabiliriz:’Eğer matematik (riyâziye) gibi düşünmeye alışkınsan, olaylar, ülkeler arasınd... / Perşembenin gelişi...

A. YURDUMUZDA NÜFUS Ülkemizde sürekli olarak yaşayan insanların tamamı, Türkiye’nin nüfusunu oluşturur.Nüfus ise yapılan sayımlara göre belirlenir. 1. Genel Nüf... / Yurdumuzda Nüfus ve Yerleşim

Bir öğrencim vardı, Yale Evrenkenti’nde; çok başarılıydı; hem kimyayı, hem iktisâdı aynı anda bitirdi.Adı Jonathan Cave. Bir yaz, bir ay kadar ortadan kayboldu.... / Gençlere: meslek ve zanaat

1. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, buralardaki istihkamlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edecek (İstan... / Mondros Ateşkes Antlaşması

Derin bir uykudan uyandım. Rüya kafamda hâlâ taptazeydi; yeni görülmüş renkli bir filim gibi. Nasıl derin bir uyku idi ki o öyle. Sanki elli yıldır uyumaktaymış... / Büyük uyanış

Geçen iki yazımızda sayısı hayli kabarık dilcilerimizin, bazı edebiyatçılarımızın, hattâ Türkçe-severlerimizin, 1950’lerden itibâren, nasıl ikiye bölündüklerini... / İkiye Bölünmüş Türkçe’ye Çare ve İleri İlkeler.

Değerli okurlarım,ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.Benim gözümde en kutsal meslek öğretmenlik; sorumluluğu da, doyumu da o denli yüksek. Sevgiyle, şevkle öğretme... / Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun !!!

1. Çevre SorunlarıÇevre sorunları, insanların yaşadıkları doğal ortamı bozmaları ile ortaya çıkar. İnsanlar kendilerine daha iyi yaşama koşulları sağlamak için ... / Çevre Sorunları ve Doğal Afetler

Gaye bin yıldır halk diline kadar girmiş, bazısı mânevî mânâlar da taşıyan sözcükleri tasfiye etmek, ’eski Türkçe’ye ’Osmanlıca’ diyerek bizi târihimize, atalar... / İkiye bölünmüş Türkçe II: Tasfiyecilik.

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri mesleğini seçmesidir.Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru seçim yapabilmesi için daha ... / Meslek Seçimi.

Fransız İhtilaliFransız İhtilali, meydana getirdiği gelişmelerle Avrupa’nın sosyal ve siyasal yapısını değiştirmiş, sonuçları itibariyle bütün dünyayı etkilemiş... / Avrupa Tarihi

Osmanlılarda Devlet Anlayışı I. Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural haline gelmiştir. Fatih döneminde devle... / Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama NedenleriMerkezi Yönetimin BozulmasıOsmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında;XVII. yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahlar... / 17.yüzyılda osmanlı imparatorluğu

İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işler... / Türkiye´nin Ekonomik Coğrafyası

Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri ve ekonomik açıdan Avrupa’nın gerisinde kalması devlet büyüklerini bazı tedbirler almaya zorlamış, bu alanlarda Avrupa’nın na... / Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

1.       Algı, bellek, düşünme, problem çözme, dil gibi zihinsel aktivitelerdeki değişmeler biçiminde... / bilişsel gelişim testi 1

Mondros Ateşkes Anlaşması1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Karadeniz’e serbestçe girişin sağlanması yanında, buralardaki istihkamlar müttefikler tara... / Mondros Ateşkesi ve Sonrasındaki Gelişmeler

Bir okurdan gelen soru üzerine hazırladığımız soruya gelen yanıtların ilk bölümünü yayınlıyoruz. Cevaplara bakılırsa bu konu hemen herkesin ilgisi çekmiş. Soruy... / Okumak ve Yalnızlaşmak Sorusu 1

AHLAKİ GELİŞİM NEDİR? Ahlakî gelişim, insanoğlunun doğası hakkında merak içinde olanların ilgilendikleri, en eski konulardan biridir. Bugün, çoğu insanın ergenl... / Gençlerde Ahlaki Gelişim, Değerler ve Din

Bu yazımda öğretmenlerin yazdığı mektupları irdelemeye devam ediyorum. İlk yazımda, çok çabuk ve sürekli ağlayan öğrencilerin ağlamasından bunalan bir stajyer ö... / Bunalan Öğretmenler - 3

Şu birkaç yıldır Türkiye’nin önüne peş peşe çıkarılan sorunlar Türkiye’nin kendisinden kaynaklanan sorunlar değil, dış kaynaklı sahte sorunlardır. Guguk kuşu gi... / Türkiye’ye Peş Peşe Gelen Sahte Sorular ve Kestirme Yoldan Çözüm

Selam Verdim AlmadıGeçenlerde bankadan para çekmek istedim; birkaç denemeden sonra para çekme makinasının bozuk olduğunu anladım. Ben ayrılırken iri yarı yirmi ... / İnsan İlişkilerinde Güven (1)

Bir öğrencim vardı, Yale Evrenkenti’nde; çok başarılıydı; hem kimyayı, hem iktisâdı aynı anda bitirdi. (Bkz. "Emine Çaykara söyleşisi: ’Oktay Sinanoğlu Kitabı’,... / Gençlere: Meslek ve Zânaat

Tüm evrenkentlerin (üniversitelerin) yabancı dille eğitime geçirileceğini, Türkçe ile eğitim yapan hiçbir eğitim kuruluşunun bırakılmayacağını yıllar öncesinden... / Hazırlık Sınıfı Neye Hazırlık?

Toplanın, mutluluğun sırrını veriyorum! Bir kere şu ortaya çıktı: Para, mutluluk getirmiyor kardeşim! Modern dünya, sadece ’daha zenginlerin’, ’daha az zenginle... / Mutluluğun sırrı: Anladın sen onu!

Osmanlı dönemi Türk devletinde dışarıdaki diğer Türklerle hep ilgilenildi. Etrafınıza bir bakın, şu anda Türkiye’de yaşayan Türklerin hayli bir yüzdesi XIX. yüz... / Avrasya’daki değişik Türk boyları ile ilişkilerimiz

Hiçbir ülkeye kafa tutulmayacak, Allah harplerden korusun. Başımıza gelenler, “yumuşak güç” yöntemleriyle geldiğine göre savunmamız, zincirlerden kurtulmamız, v... / Altmış yıllık iç ve dış siyasetimiz nasıl düzeltilir?

En etkin savaşın ruhbilimsel savaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna “ruhbilimsel” diyorum; Türkçe. “Pisikolojik savaş” demiyorum. [Tarzanca “pisi pisi” falân de... / Ruhbilimsel Savaş

12 Haziran 2005 tarihinde Stanford Üniversitesini Mezuniyet Günü’nde Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs bir konuşma yapmış. Değerli bir eğitimci dostum bu kon... / Noktaları Geriye Bakarak Birleştirmek

Ya Türkiye’de… Anamalcıların (kapitalistlerin) güncesi “Duvar Sokağı Gazetesi”nin (“Wall Street Journal”ın) 26 Haziran 2003 sayısı baş sayfasında uzun bir makal... / Fransa’da Gene Başörtüsü Olayı.

YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLERHer ... / Yazım Kuralları

Kastamonu Lisesi’nin orta kısmında okuyan iki öğrenci, T.B.M.M’nin açtığı İstiklal Marşı yarışmasına katılma kararı alarak, birer şiirlerini gönderirler. Bir sü... / Dersimiz İstiklal!

Amerikan İstihbarat Teşkilatı, CIA, milyar dolarlar harcayarak muhteşem bir proje geliştirmiş: Mükemmel casus! Soğuk savaş döneminde, Sovyetler Birliği’nde deşi... / Teröristi bombala kardeşine sarıl stratejisi

Çocukları çok seviyorum. En yalın şekilde düşünüyorlar ve sosyal sistemin zorla öğrettiklerinden yetişkinler kadar nasiplenmediklerinden harika sorular soruyorl... / Kuş Gribi ve Çocuklardan Dersler

A. DEVLET VE MEMLEKET YÖNETİMİ1. Merkez YönetimiOsmanlı Devleti kuruluşundan itibaren merkeziyetçi ve mutlak bir idare ile yönetilmekteydi. 1876’da ise Kanuni E... / Osmanlı Kültürü

“Güven Davranışı Sergilemek” üzerine, gözlem ve duygularınızı soran sorumuzun yanıtlarını yayınlıyoruz.Soru: Bu hafta üç kişiye, parasal meblağlar içermeyen bir... / Güven Davranışı Sorusu

"Sana Bir Çift Sözüm Olacak" başlıklı yazıdakine benzer bir deneyiminizi bizlerle paylaşmanızı isteyen anket sorumuzun yanıtlarını yayınlıyoruz. Soru: Bu haftan... / ’Sana Bir Çift Sözüm Olacak’ Sorusu

“ABD’de bana “Sen Avrupalısın” derler. Ben Asyalıyım diye böbürlenirim. Avrupalı olmamak, Avrupa’ya bulaşmamak bir şereftir.” Yabancı dille okullarda sürekli bi... / Sömürge devlet bile böyle yönetilmez

Sakin, Ahmet (2001). ’Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim’, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30 Kasım, Sakarya Üniversitesi... / Okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim

Alman “dostlarımız” lahana turşusunu pek sever. Tevekkeli değil “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” deyişi de onlara pek uygun. Niye mi?Biliyorsunuz, Almanya y... / Almanya’daki Türklere Türkçe Engelleniyor, Ama Türkiye’de…

DOĞADA VİRÜSMikrobik hastalıkların tedâvisi nispeten kolaydır. Ama en kötüsü virüsler. Çünkü virüs vücudun kendi mekanizmasını kullanır. Virüsün de bir DNA’sı (... / Yabancı danışmanlar ve misyonerler

Bir Amerikalı ile bir Rus işadamı ormanın içinde bulunan bir otelin çevresinde dolaşmaktadır. Aniden aç bir aslan üzerlerine doğru saldırmaya başlar. Her ikisi ... / Doğu kültürü, Batı kültürü ve başarı kültürü üzerine!

1721 yılının sonbaharında (kimi kaynaklarda 1719!), Haliç’de sandal sefası yapanların bakışları suların köpürmeye başladığı yere doğru çevrilir. Sandallardaki h... / Denizaltıları sevmek

Önce evrenkentler düzelecek (Bkz. Bu dergi, iki sayı önce: “Medrese Dâr-ül Fünun Üniversite Evrenkent” başlıklı yazımız); öyle ya hâl-i hazırdaki evrenkent, dah... / Bilim ve teknikle kalkınma seferberliği için

Bu yaşıma geldim, bir türlü görmesini öğrenemedim. Gözlerim görüyor. Okumayı biliyorum, epeyce bir eğitim de aldım; ama hala görmesini öğrenemedim. Tınaz Titiz,... / Derinliklerin ve Sığ Suların İnsanları

Bir yaz akşamı İstanbul’un aşağıya çökmüş kahverengi kirli havasından bunalmıştım. Şöyle bir yerlere gidip hava alayım dedim. Türkiş (“Turkish” (!))Anka Yolları... / Devletle Millet, Aydınla Halk...

Bir okurum mektubunda şöyle yazmış: “Kitaplarınızda zaman kavramından ve öneminden bahsettiğiniz kısımlar benim çok dikkatimi çekti ve bu konuyu yaşama geçirmey... / Evet’ini Keşfedince ’Hayır’ Diyebiliriz!

‘Türk Aynştaynı’ olarak anılan Prof. Oktay Sinanoğlu, "Türkiye, son 50 yıldır aşağılık duygusuyla yaşadığı için hızla sömürgeleşmeye doğru gidiyor" diyorDerya S... / Türkiye hızla sömürgeleşiyor

İşletmelerin çok önemli bir bölümü “nasıl” sorusuna takılıp kalmışlardır. İşletme yönetimi, işletme tahsil etmiş insanlar için bile uygulama açısından tamamıyla... / Bastonu kafaya yememek için ne yapmalı?

Anlam verme sistemi kiminÇocukluktan içinde büyüdüğümüz ortamın anlam verme sistemini, yani kültürünü, kendimizin ki olarak benimseyerek geliştiririz. Aynı dil ... / Gözlemleyen Bilinç

İngiltere’de ikamet etmekte olan bir Türk tanıdık, geçenlerde telefonda anlattı: Orada, Türk kimliğini korumuş, Türklük bilinci kuvvetli bir Kıbrıs Türk’ü ile a... / KIBRIS VE TÜRKİYE

Bugün Kürtler Kerkük’e girdi. Yabancı ülkede yabancı radyodan bunun haberini dinliyorum. Başlarında bin kadar Amerikalı “özel kuvvet” askeri varmış. Bu radyo ka... / PEKİ TÜRKLER NEREDE?

TARIM (TARLA ve BAHÇE KÜLTÜRLERİ)Tarım, toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işine denir. Ülkemiz topraklarının % 36’sı tarım araz... / Türkiye Ekonomisi

Ecevit’e 30 yıl önce verilen raporlar, Güneydoğu’da olacakların alarmını veriyordu:“Doğu’da devlet yok, Apocular örgütleniyor”Ecevit Başbakan olduğunda asayiş b... / YAZI DİZİSİ-2:MİT’e sağcılar hakim

“Aa, geçen haftaki yazı tekrar mı basılmış?” diyenleriniz olabilir. Hayır, bu başlık aynı değil. Geçen haftaki “Siyaset Geçim Kaynağı Olmaktan Çıkarılmalı” idi;... / Siyaseti Geçim Kaynağı Olmaktan Çıkarmak İçin

Atatürk İnkılâplarının Amaçları1. Türkiye’yi muâsır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak2. Modern Avrupa devletleri ile Türkiye’yi bütünleştirmek... / İnkılâplar

Gençlerin arasında "dil kullanımı" konusunda geçen bir konuşmaya yönelik, fikirleriniz soran sorumuza gönderdiğiniz yanıtları paylaşıyoruz. İlginiz için teşekk... / Cami Ağzı" Sorusu

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASIİnsan; bir yandan doğup, büyümesi, beslenmesi ve yaşlanıp ölmesiyle hayvanlara benzer. Bir diğer yandan da akıl sahibi olması, aklını kul... / Vatandaslık Bilgileri

Türkçe’nin yazılışı, okunuşuEskişehir’e indim; Porsuk Çayı’nın orda, dükkânın adı "Lavash". İstanbul,Beşiktaş yokuşunda kebapçı olmuş "Dönerchi". Allah Allah, b... / Türkçe’nin yazılışı, okunuşu

Karşılayanlarla birlikte merdivenlerden çıktık. Soğuk neva bir bina ama içeride her yer gül rengi mermerlerle kaplı. Devletin önemli bir kurumu (hangisi değil k... / Devletteki yeni Bâb-ı âli (yâni “Big Door”)

Gazetelerde o günün en önemli haberini belirleme, başlıbaşına bir meseledir. Gazeteciler daha çok, haberlerden o gün en ilgi çekecek olanları seçme ve başlıklar... / «ABD kaynaklı kriz» ne demek?

Bodrum’da yurtsever/vatansever işadamları, bağımsız bir "işadamları derneği" kurmuşlar; ne TÜSİAD’la, ne MÜSİAD’la ilişkili. Eksik olmasınlar, halka bir konuşma... / Bodrum’daki...

Farklı sorunlara kısa kısa çözüm önerileri...Organ Bağışı kampanyalarının başarısı, vatandaşlarımızın sürücü ehliyetlerine ya da nüfus cüzdanlarına ’organlarımı... / Göç etmeye hazır mısınız?

Devletin dayanağı ulusal kültür, dedik. Onu yaşatan, gelecek nesillere aktaran da ülkenin milli olması gereken eğitim düzeni. Dolayısıyla yumuşak gücün hedefi o... / EĞİTİM DÜZENİNİN HASTALANMASI

Sık sık adını duyduğum, “millet kurtaran kitap” diye bilinen Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı (Meriç Yayınları) kitapçıda görünce hemen aldım ve okudum. Ya... / Tarih Anlayışı ve Düşündürdükleri

2000 yılı enflasyonla mücadele yılı oldu, ancak sonuçlar alanı olan ekonomiden başka yana bakan yok. Acaba kalite ile enflasyon arasında bir ilişki var mı? Birk... / Enflasyonunilacı kalite....

1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş DönemiMalazgirt Zaferi’nden sonra;Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesiTürkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya g... / Türkiye Tarihi

Doktora yapmakta olan öğrencilerAzman ülkesinin Bolyeşiş Eyaleti. Eski, aziz bir dostun oğlu oranın, Bolyeşiş Eyalet Evrenkenti’nde doktorasını yapıyormuş. Dost... / Doktora yapmakta olan öğrenciler

“Disiplin” rumuzu ile belirttiğim öğretmenin şikâyetini üç başlık altında toplamıştım: 1- söz dinlemeyen haşarı öğrenciler; 2- dersle, öğrenmeyle, gelişmeyle il... / Bunalan Öğretmenler – 4

Geçenlerde yağmur çiselerken Esentepe’de Toprak Holding binası önünde akşamüstü yoğun trafikte bir araba yol ortasında durdu ve dışarı çıkan kırk yaşlarında bir... / Bir Kedi Yavrusunun Düşündürdükleri

Jean Paul Sartre’nin bir sözünden yola çıkarak yaşamda amaç hakkında düşüncelerinizi soran sorumuza sizlerden gelen yanıtları paylaşıyoruz. Soru: Jean Paul Sart... / Yaşamın Amacı" Sorusu

Bir annenin mektubuna yönelik yazdığım cevap makalesinde ifade ettiğim bir fikirle ilgili yorumunuzu soran sorunun yanıtlarını paylaşıyoruz.Soru: "Sınava Çocuk ... / Annenin Niyeti Sorusu

Türk toplumu, sembollerle yaşayan bir toplum. Türlü türlü anlamları olan bıyıklar, türlü türlü anlamları olan sakallar, şapkalar ve elbette başörtüsü toplumun g... / Çözüm için sembollerin gölgesine sığınıyoruz

Kendini ve meslekleri tanımak için neler yapmalı?İnsanın yaradılışını, gerçek özelliklerini tanıması, kendini doğru değerlendirmesi kolay gerçekleştirilecek bir... / Meslek Seçiminde Bilinmesi Gerekenler.(3)

İznik..Burası bir zamanlar Osmanlı’ya başkentlik yapmış, tarihten sanattan doğadan nasibini sonuna kadar almış ve dünyada eşine az rastlanan, bütünüyle "açık ha... / Gölün Kıyısında Antik Bir İlçe İznik

Meczubane rumuzlu okurumuzdan gelen mesajla ilgili haftanın yazısına yönelik yorumlarınızı soran sorumuzun yanıtlarını yayınlıyoruz.Soru: “Münazarat” başlıklı b... / ’Sorgulayan ve İnanan İnsan’ Sorusu

Gençlerin hangi mesleği seçtiği değil, bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için ne gibi bilgi ve becerilerle donanmış olduğu önemlidir. Böyle bir dünyaya hazırl... / Meslek Seçiminde Bilinmesi Gerekenler.(2)

Tarihin değişik dönemlerinde İstanbul’a zürafalar armağan edilmiştir. National Geography gibi belgesel kanallarının olmadığı yıllarda, İstanbulluları en çok şaş... / İstanbul’da üç zürafa!

’Yes’i bilmeden İngilizce cümle kurabilir misiniz? Öğrenmeyi öğreten Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın Başkanı Titiz iddialı. Mine Şenocaklı’nın röportajıİşsizlik, ... / Öğrenmeyi öğrenme kültürü Türkiye’de nasıl yaygınlaştırılır?

Gençlerin arasında "dil kullanımı" konusunda geçen bir konuşmaya yönelik, fikirleriniz soran sorumuza gönderdiğiniz yanıtları paylaşıyoruz. İlginiz için teşekk... / ’Cami Ağzı’ Sorusu

İki kişinin aynı kişiye düşman olmaları halinde bir dostluk gelişirken, aynı insanı sevmeleri halinde ise düşmanlık geliştirmeleri konusunda sorduğumuz sorumuza... / ’Düşman Aynıysa Dostuz’ Sorusu

Gerçekten mutlu olduğunuz bir anı bizlerle paylaşmanızı isteyen sorumuza sizlerden gelen yanıtları yayınlıyoruz. Soru: Gerçekten mutlu olduğunuz bir anı hatırla... / Gerçek Mutluluk Anı sorusu

Yaşadığımız sürece çeşitli kararlar vermek zorundayız. Bu kararları verirken, çocukluğumuzdan başlayarak bize öğretilen becerileri, düşünce sistemini kullanırız... / Kararları kim veriyor?

Yaz sürüyor. Çocuklarımız uzun süredir tatilde. Kimi yaz okuluna gitti, kimi evde oturdu. Bazılarını, yapabiliyorsak, dil okullarına yolladık. Kimi kurslara dev... / Özel çocuklara özel kamplar

Taijin-kyofu-sho (TKS) Japonya’da yaygın olarak görülen ve kültüre bağlı olduğu düşünülen bir sendromdur. İfade, insanlararası ilişkiler (taijin)den duyulan kor... / Sosyal fobi ve kültür: Bir Taijin Kyofusha vakası

Farkında olma ve uygar olma ilişkisi hakkında yorumlarınızı paylaşmanızı isteyen sorumuza verilen yanıtları yayınlıyoruz. Soru: İngiltere’de yaşayan ve yaz tati... / Farkında Olmak ve Uygar Olmak

Çocuk pornosu konulu sitelerin en çok Türkiye’den tıklandığı haberi hakkında yorumlarınızı isteyen sorumuza sizlerden gelen yanıtları paylaşıyoruz.Soru: Kanal D... / En Çok Türkiye Tıklamış...

Coğrafi Keşifler Siyasal NedenlerFeodalitenin yıkılmasından sonra Avrupa’da güçlenen krallar, ticari alanda birbiriyle mücadeleye başladılar. Orta Avrupa ülkele... / Yeniçağ´da Avrupa

- Bugün işte çok bunaldım, biliyor musun?- Neden? - Biliyorsun, yaklaşık bir yıldır yürüttüğüm bir kalite iyileştirme ve müşteri odaklılık programı var...- Eeee... / Müşteri sevgiyle kazanılır

Hiçbir alanda derinleşmemiş kimse, hayatının tamamını ortalama kalarak geçirir. Çevrenizde yapılan işlerin ne kadarı tek düze, ne kadarı sıradanlar? Çevrenizde... / Ortalama iş değil, ’show’ yapın!

1. Türklerin İslamiyeti KabulleriAbbasiler zamanında Türk - Arap ilişkileri gelişti. Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı birlikte savaşıldı. Abbasiler yönetim ve a... / İlk Müslüman Türk Devletleri

19. yüzyılda Osmanlı Devleti hızla dağılmaya başladı. Bunda Fransız İhtilali’nin sonuçları, Sanayi İnkılâbı ve kapitülasyonlar etkili oldu. A. FRANSIZ İHT... / 19.Yüzyılda Osmanlı Devleti

---- (yılının) Aralık ayının 15’i idi. Yetkili servis olarak hizmet verdiğimiz işimizde sözleşmemiz yenilenmemişti. Yani işsiz kalacaktık. Kocam makine mühendis... / Başlıksız

"Gönlünün Muradını Keşfetmemiş Kişiye Kitaplar Ne Verebilir" başlıklı yazıda bir okur mektubuna cevaben verdiğim bir tavsiye hakkında fikirlerinizi soran soruya... / Günün Yazılı Kaydını Tutma Sorusu

Jean Paul Sartre’nin bir sözünden yola çıkarak yaşamda amaç hakkında düşüncelerinizi soran sorumuza sizlerden gelen yanıtları paylaşıyoruz. Soru: Jean Paul Sart... / ’Yaşamın Amacı’ Sorusu

"Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirdiğimiz" konusunda düşüncelerinizi paylaşmanızı istediğimiz sorunun yanıtlarını yayınlıyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz. Soru: B... / ’Çocuklarımızı Nasıl Yetiştiriyoruz?’ Sorusu

Paranın değeri ve gücünün yönetilmesi konusunda sorduğumuz sorumuza sizlerden gelen yanıtları paylaşıyoruz. Soru: Yaşam başarısının temel yetkinliklerinden biri... / "Paranın Değeri ve Gücü" Sorusu

Bir kedinin kurtarılması ile ilgili halkın ortak çabasına yönelik sorumuza sizlerden gelen yanıtları yayınlıyoruz. Emeğiniz ve zamanınız için teşekkürler. Soru:... / Sosyal Bilinç Sorusu

’İnsan İlişkilerinin Gücü’ Sorusu İnsan ilişkilerinin gücü ve bu gücün yönetiminde çocuklara yetkinlik kazandırmak konusunda sorduğumuz soruya sizlerden gelen y... / Bunalan Öğretmenler -2

Uzun süredir ailelerin ve çocukların yaşamında olan sınavlara az kaldı. Birer hafta arayla lise ve üniversite giriş sınavları yapılacak. Sınav başarılarının, il... / Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır?

Geçen hafta sorduğumuz "annelik ve fedakarlık" konulu sorumuza sizden gelen yanıtları yayınlıyoruz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Soru: Bütün hayatını çocu... / ’Annelik ve Fedakarlık’ Sorusu

Bodrum’da yurtsever/vatansever işadamları, bağımsız bir "işadamları derneği" kurmuşlar; ne TÜSİAD’la, ne MÜSİAD’la ilişkili. Eksik olmasınlar, halka bir konuşma... / Bodrum’daki...

20. yüzyılın ilk üç çeyreğinde psikiyatrik tanımlama, kararlı bir şekilde, çocukluk ve ergenlik dönemine ait bir takım bozuklukları ihmal etmiş görünüyordu. 198... / Ergenlerde kişilik bozuklukları

Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu ile ilgili fikrinizi soran sorumuza sizlerden gelen yanıtları paylaşıyoruz.Soru: Geçenlerde kendime sordum: “Doğan, se... / Türkiye’nin En Önemli Sorunu

26 yaşındayken ’Son 300 yılın en genç profesörü’ olan Oktay Sinanoğlu, Evliya Çelebi gibi Türkiye’yi şehir şehir gezerek Türk insanını toplumsal konularda uyand... / Türk Aynştayn’ı Sinanoğlu Modern Evliyalık Yolunda


I.Bireyin, bilgiyi anlamlandıran bir mekanizmaya sahip olması.II.Bilişsel gelişimin hiyerarşik yapıda olması.III.Bireyin ihtiyacının olmaması ya da uygun eğitim... / piaget’e göre

Tayvan merkezli Foxconn, Amerikalılar’a üretim konusunda eğitim vermeyi teklif etti. Dünyanın büyük elektronik şirketlerinin tedarikçisi olan, çocuk işçi çalışt... / ABD’liler işi bizden öğrensin!

1972 Elazığ doğumlu yazar ve oyuncu. 41 kere soğanın cücüğü, yamuk mektep ve az şiir adlı kitapların yazarı. çift dikiş yayıncılık ve eğitim danışmanlığın kuruc... / Özkan Özgür

Mustafa Kemal Atatürk (d 1881 - v 1938)Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Bab... / Mustafa Kemal Atatürk

Disipline edilmiş, deneyim kazanmış padawanlar ’sınavlarını’ başarı ile tamamladıktan sonra, tam anlamı ile Jedi halini alırlar. Bu sınavlar genellikle, yoğunla... / Jedi Şövalyesi

Bu hasta düşünce, binlerce yıllık geçmişimizin silinmesi ile 90 yaşında sübyan bir devlet olmamıza sebebiyet veren durumdur. Bu manik kişiler, genellikle toplum... / Bazı gerizekalıların Osmanlıyı yoksayması

Kısa adıyla İTÜ, İstanbul, Türkiye’de yer alan 1773 yılında Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kurulmuş devlet üniversitesidir. Bünyesindeki 13 fakülte, 39 b... / İstanbul Teknik Üniversitesi

Eğitim programları, istikrarlı bir duygusal ve ailevi yaşama özendirme, kamu sağlığı önlemleri, erken teşhis ve tedavi hizmetleri, vb. yöntemlerle ruh sağlığını... / Ruhsal Hijyen

İstatistikte örneklemin, popülasyondaki herkesin eşit seçilme şansına sahip olmasını ve böylece seçilen örneklemin popülasyonu temsil etmesini (yani popülasyon ... / rastgele örneklem

Türkçe’nin yazılışı, okunuşu;Eskişehir’e indim; Porsuk Çayı’nın orda, dükkânın adı ’Lavash’. İstanbul, Beşiktaş yokuşunda kebapçı olmuş ’Dönerchi’. Allah Allah,... / Türkçe giderse Türkiye gider

(d 20 Mart 1904 Pennsylvania-ABD – v 18 Ağustos 1990 ABD) Ruhbilimci, yazar, mucit, sosyal reform savunucusu ve şair."Skinner kutusu" adıyla bilinen d... / burrhus frederic skinner

En genel anlamıyla çocuğun özellikle ebeveynleri veya bakıcıları tarafından fiziksel ya da duygusal olarak istismar edilmesi. Çocuk istismarı, çocuğun ihmal edi... / çocuk istismarı

Kadırga Meslek Lisesi zamanın Akşam Sanat Okulu olan şimdiki Beyoğlu Öğretmenevi’nde 4 Ekim 1976’da öğretim vermeye başlamıştır. Kadırga,Kumkapı’da yeni binası ... / Kadırga Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi

Soren Aabye Kierkegaard (Danimarka dili [Danca, İskandinavca] : Søren Kierkegaard - Türkçe telaffuz : Sörın Kirkıgor) (1813-1855), Danimarkalı filozof ve teolog... / Soren Kierkegaard

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ( d 2 Ağustos 1934 Bari, İtalya - v. 19 Nisan 2015 Florida, ABD ) 1935’te doğan Sinanoğlu, 1953’te Atatürk tarafından 1928 yılında kur... / Prof.Oktay SİNANOĞLU

Fakültenin ağzından tanıtım metniSiyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE  Türkiye’de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme... / ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi

Bir öğrencim vardı, Yale Evrenkenti’nde; çok başarılıydı; hem kimyayı, hem iktisâdı aynı anda bitirdi. (Bkz. "Emine Çaykara söyleşisi: ’Oktay Sinanoğlu Kit... / Gençlere Meslek ve Zânaat

Attilâ İlhan tarafından ortaya konmuş bir tesbittir;Türkiye’nin bir hain kontenjanı olduğunu bunun nüfusun yüzde 10’u olduğunu, Türk aydını dediğimiz kişinin, B... / hain kontenjan

Amerika Birleşik Devletleri’nin aynı isimli New York eyaleti’ndeki en kalabalık şehri.Yüz yıldan fazladır dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden bi... / new york

Attilâ Hamdi İlhan, (d 15 Haziran 1925 İzmir, Menemen - v 11 Ekim 2005 İstanbul) Türk şair, romancı, denemeci, gazeteci ve eleştirmen. Entelektüel çalışmalarıyl... / Attilâ İlhan

1965 yılında Adana’da dünyaya geldi. Ailesi ve çevresinden aldığı dini eğitim ve terbiye ile İslam’ı seven bir çocuk olarak yetişti. Henüz ortaokul tahsili esna... / Alparslan Kuytul

Bağımsızlık ruhunun temelinde kimlik bilinci, kişilik, onur/haysiyet duygusu ve özgüven yatar. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Atatürk onun için halkımı... / Atatürk Bilim ve Eğitim Dili Hakkında Ne Demişti

Tıp fakültesini bitirdikten sonra psikiyatri alanında uzmanlaşarak akıl hastalıklarının teşhisi ve tedavisi konularında çalışan hekim. Normalde psikologlarla p... / psikiyatrist

Pierre de Coubertin 1393 yılında Olimpiyat oyunları tam olarak bitmedi.17. yüzyılda dahi İngiltere Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerde pek çok spor festivali dü... / Modern Olimpiyat

Zuhal Olcay (d 10 Ağustos 1957 Üsküdar - İstanbul), Türk oyuncu ve şarkıcı.Babası erkek berberi Cevat İşanç, annesi ev hanımı Süheyla İşanç’tır. Konservatuarda ... / Zuhal Olcay

Dr.Erich Fromm (d 1900 Frankfurt - Almanya - v 1980)Heidelberg, Frankfurt ve Münih Üniversitelerin’de psikoloji (ruhbilim) ve sosyoloji (toplumbilim) okudu; 192... / Erich Fromm

Baumrind’e göre, Çocuk eğitiminde kontrol ve boyun eğmeyi ön planda tutan katı, cezalandırıcı, bağımsızlığı yıldırıcı bir tarzı benimseyen bir ebeveyn. Otoriter... / otoriter ebeveyn

Oxford Üniversitesi (İngilizce: University of Oxford), İngiltere’nin Oxford kentinde bulunan bir üniversitedir. 11. yüzyılda kurulan okul, Anglo-sakson dünyanın... / oxford üniversitesi

Heybeliada Ruhban Okulu, ya da verdiği teoloji eğitiminin türü nedeniyle Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarak bilinen, Türkiyede kısaca Ruhban Okulu şeklinde de adl... / Rum Ortodoks Ruhban Okulu

George Berkeley (1685 - 1753), dünyada yalnızca ruhların ve bu ruhların idelerinin varolduğunu, buna karşılık maddenin varolmadığını öne süren İngiliz filozof.D... / berkeley

Donald Meichenbaum tarafından geliştirilen ve kişinin, stres durumlarına ve kendine yönelik tutumunda değişiklik yaratarak stres durumlarıyla başa çıkmayı öğret... / stres aşılama eğitimi

1956 yılında Benjamin S. Bloom ve diğerleri tarafından geliştirilen bir eğitim taksonomisi. Bu taksonomiye göre öğrenme üç kısma veya alana ayrılır: i) Duygusal... / Bloom taksonomisi

Erkek Sultanisi adıyla öğretime başlamış, 1923 yılında Nişantaşı Kız Lisesi adını alarak 82 yıl eğitim vermiş ve 2005-2006 öğretim yılı itibari ile Nişantaşı Nu... / nişantaşı kız lisesi

Prof.Dr. Şinasi Tekin (d 1933 Balıkesir - v 17 Eylül 2004 - İstanbul) Türk akademisyen (edebiyat, dilbilim) ve Türkolog.Babası Ramazan oğlu İbrahim Efendi’dir. ... / Şinasi Tekin

Arsen GürzapAnkara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünü bitirdi ve Ankara Devlet Tiyatrosunda oyunculuğa başladı. 1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu... / Arsen Gürzap

d. 24 Eylül 1936, Ankara, Türk siyasetçi. Selahattin Batu’nun oğludur.1959-1960 eğitim senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış... / İnal Batu

(d 8 Haziran 1955 Londra - İngiltere) Oxford Üniversitesin’de eğitim gördü, Fizik dalında diplomasını aldı. 1989’da CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dili... / tim berners-lee

(d 10 Ekim 1929, İstanbul - v 20 Nisan 2012, İstanbul), Türk pop müzik ve caz sanatçısı.Nişantaşı Kız Lisesi’nde ve Erenköy Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Lis... / Ayten Alpman

Prof.Dr.Arman Kırım (d 1954 - v 2011)İlköğretimini Söke Kemalpaşa ve 6 Eylül İlkokullarında gördü. Orta ve liseyi Bornova’da, dönemin adıyla İzmir Koleji’nde (B... / Arman Kırım

Robert Gagn tarafından geliştirilen ve farklı öğrenme türleri veya düzeyleri olduğunu söyleyen bir öğrenme teorisi. Her farklı öğrenme türü, farklı bir eğitim g... / öğrenme koşulları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman y... / ODTÜ

1976 yılında Ankara İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Bir müddet Çorum Alaca İlçe merkezinde İmam-Hatip olarak görev yaptı.Bazı insanlar ‘entelektüel, çağdaş’ ... / ihsan özkeş

bkz : Milli Eğitim Bakanlığı... / Maarif Nezareti

Tracking de denilmektedir. Eğitim amacıyla, benzer yeteneklere sahip öğrencilerin, aynı sınıflara veya aynı gruplara yerleştirilmesi. Araştırmalar, öğrencilerin... / beceri gruplandırması

Silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren er ve erbaşlardan kıdemli, subaydan kıdemsiz rütbeli as... / astsubaylık

Ahmet Şahin (d 1956)Ahmet Şahin, 20 Aralık 1956 tarihinde Ordu İli’nin Gürgentepe İlçesi’ne bağlı Okçabel Mahallesi’nde doğdu. İlk tahsîlini aynı yerde(1969), O... / Ahmet Şahin

Katip Çelebi (d Şubat 1609 İstanbul - v 6 Ekim 1657)Asıl adı Mustafa’dır. Doğu’da Hacı Halife, Batı’da ise Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Babası Abdullah Enderun... / Katip Çelebi

1800lü yıllarda Aveyron civarındaki ağaçlıklarda bulunarak Fransız eğitimci ve doktor Jean Itard tarafından kapsamlı bir araştırmaya ve eğitime tabi tutulan sos... / Aveyronlu vahşi çocuk

Teknik alanlarda eğitim vererek öğrenciyi yükseköğretim kurumlarına hazırlayan ortaöğretim kurumu.... / teknik lise

Fazıl Say (d 1970)14 Ocak 1970 yılında Ankara’da doğdu.Yazar ve müzikolog Ahmet Say’ın oğludur.Üç yaşındayken obuacı Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve işit... / Fazıl Say

Mehmet Şükrü Saracoğlu (d. 1887, Ödemiş – ö. 27 Aralık 1953, İstanbul), eski milletvekili ve başbakan.İlk ve orta okulu Ödemiş’te okuduktan sonra İzmir idadisi’... / Şükrü Saracoğlu

Davranış, eğitim, sağlık, vb. gibi konulardaki normları belirlemeyi ve bu konulardaki kusurları gidermeyi hedefleyen bilim dalı. Bu bilim, açıklayıcı veya tanım... / normatif bilim

isim, askerlikörnek;Lise ve dengi okullardan mezun olduktan sonra özel bir eğitim sonunda başarılı olarak astsubaylıktan bir alt basamaktaki asker rütbesini al... / uzman çavuş

Aristoteles, Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan Stageria’da doğmuştur (M.Ö. 384-322). O dönemde, Stageria’da İyon kültürü egemendir ve Makedonyalıların buraları i... / Aristoteles

E. L. Thorndike’ın, kedilerdeki işlemsel şartlandırmayı incelemek amacıyla tasarladığı bir laboratuar gereci. Aç kediler, hayvan tarafından mandal gibi bir ale... / bulmaca kutusu

Şafak Başa (d 1969)1969 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1986 yılında Gökçeada Atatürk Öğretmen L... / Şafak Başa

Prof. Dr. Medaim Yanık. Psikiyatr.Kaleme aldığı öz geçmişinde şunları öğreniyoruz:1970, Elazığ doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım.Tıp eğitimine 1987 yılınd... / medaim yanık

Görevliye mesleğiyle ilgili olarak verilen kurs... / meslek içi eğitim

Fibrosit de denir. Kas ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, kaygı, depresyon, baş ağrısı gibi semptomlara yol açan bir rahatsızlık. Bazı kaygı ve panik rahatsı... / fibromiyalji sendromu

Ayşe Kılıç (d 1982)Ayşe Kılıç 13.10.1982 tarihinde doğdu. Kayseri Fen Lisesi’nde okudu. Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun ... / Ayşe Kılıç

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yer alan bir metropol ve aynı ülkenin başkenti. Merkezî yönetim tarafından, doğrudan bir belediye olarak sınıflandırılan kent... / Pekin

Genel anlamıyla, norma uygunluk sağlama. İstatistikte, puanların, sonuçta elde edilecek dağılım normal dağılıma uymasını sağlayacak şekilde yeniden değerlendi... / normalizasyon

ilkokullara adab-ı muaşeret dersi konulmalı (görgü kuralları), konulmalı ki çürüyen toplum insanlıktan primatlığa geri dönmesin, büyük şehirlere gelen eğitimsiz... / eğitim müfredatı

Prof.Dr.Seçil Karal AkgünBabası Türk Tarih Kurumu başkanlığı da yapan Ord. Prof. Enver Ziya Karal’dır. Seçil Karal Akgün, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğra... / Seçil Karal Akgün

Usame Bin Ladin (d 1957)1957’de 54 çocuklu bir babanın oğlu olarak doğan Usame bin Ladin’in kökü Güney Yemen’de Hadramut. Babası Muhammed 1930’da geldiği Suudi ... / Usame Bin Ladin

eski eğitim sistemimize yüksek okul karşılığı kullanılan terim. yüksek okul.... / nüvvab mektebi

2000 yılında pilot uygulama dahilinde başlayan, pilot uygulama süreçlerinde aksaklıkların tespit edilerek uygulamanın yapıldığı ve tek bir öğrencinin hastaneye ... / okul sütü projesi

birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür teşkilati... / unesco

Monica Bellucci (d 1964)30 Eylül 1964 yılında İtalya’da doğdu.16 yaşında Liceo Classico isimli okula başladığı sıralarda modelliğe başlamıştır. Perugia Üniversi... / Monica Bellucci

İlyas Salman (d 1954)1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü’nde doğdu. Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürke... / İlyas Salman

Dr.Hüseyin Gümüş (d 1975)1975 tarihinde Ankara’da doğdu aslen Artvinli olan Gümüş akademik hayatına 2000 yılında Gazi Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsünde... / Hüseyin Gümüş

Arama motoru (search engine), dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerinin listelendiği, kategorilere ayrılmış, aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şe... / arama motoru nedir?

Al Pacino (d 1940)25 Nisan 1940 yılında New York,ABD’de doğdu. Gerçek adı Alfredo James Pacino’dur.Güzel sanatlar Okulu’na giderken 17 yaşında okuldan ayrıldı v... / Al Pacino

Prof.Dr.İsmail Hakkı Aydın (d 1954)İsmail Hakkı AYDIN, 1954 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Maçka da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Ün... / İsmail Hakkı Aydın

Esef Merdoğlu (d 1968)1968 yılında Adana’da doğdu. 1985-86 öğretim yılında Adana Motor Meslek Lisesini müteakip, Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Otomoti... / Esef Merdoğlu

Algısal kusurlar, körlük, sağırlık, nörolojik bozukluklar, minimal beyin işlevsizliği gibi öğrenme güçlükleri bulunan, ya da zekâ kapasitesi normalin özel eğiti... / özel eğitim

8 Eylül 1881 günü İstanbul’un Fatih ilçesinde, Çırçır Mahallesi’nde dünyaya geldi[1]. Mahalle mektebinin ardından Fatih Askeri Rüştiyesi’ne (1892) ve İstanbul K... / refik saydam

Evlilik öncesinde cinsel perhizi savunan cinsel eğitim programları. Bu programlarda, gebeliği önleme yöntemleri, güvenli seks gibi konularda bilgi verilmez. Bu ... / salt perhiz müfredatı

İmam Maturidi (Semerkant 852-944 )TÜRK BİLİM DÜNYASININ YAYINLARIAtatürk laikliği İmam Maturidi’nin yoludur; ’Biz amelde Hanefi, itikatta Maturidiyiz’ Ebu Mansu... / maturidi

Orgeneral Saldıray Berk (d 1948)Saldıray Berk 1948 yılında Erzurum’da doğdu. Berk, 1968 yılında Kara Harp Okulundan, 1969 yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun ... / Saldıray Berk

Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana... / Kitap okumanın önemi

T.C.Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetleri... / Milli Eğitim Bakanlığı

az gelişmiş ülke, dünyadaki gelişme standartlarının altında kalmış, halkının eğitim, sağlık ve gelir düzeyi düşük ülke. under developed country (andır dıvılipid... / geri kalmış ülke

Belli bir birey, grup, durum, hastalık, vb. konusunda elde edilebilecek her türlü verinin, bilginin (ailevi geçmişi, eğitim durumu, geçirdiği hastalıklar, aldığ... / vaka incelemesi

Eğitimde ve psikoterapide, kişinin başkalarının rolünü oynadığı veya kendisi için yeni roller denediği bir eğitim tekniği. Başlangıçta bir psikodrama tekniği o... / rol yapma

(15 Nisan 1858, Paris - Fransa - 15 Kasım 1917, Paris - Fransa); Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.Emile Durkheim 15 Nisan 1858’te Par... / Emile Durkheim

isim, pedagojiörnek;Basılı eğitim gereçlerinin yanında genellikle görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanılarak yapılan eğitim.... / görsel-işitsel eğitim

Meslek liselerinin, meslek yüksekokullarının, çırak okullarının veya halk eğitim merkezlerinin yetiştirdiği alt düzeydeki işçi.... / ara eleman

Amerikalı eğitimci ve felsefeci (1859-1952). Burlington, Vermont’ta köklü bir ailenin dört çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelen John Dewey, Vermont Üniversi... / Dewey, John

Nilgün Karababa (d 25 Mayıs 1965, Niğde), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Ka... / Nilgün Karababa

Murat İPEK (d. 1969, İstanbul ), İBB Şehir TiyatrolarıBirbirinden farklı sanat disiplinleri arasındaki bağları, sahne sanatları çatısında toplamayı hedeflemiş o... / murat ipek

Cemal Reşit Rey (d 1904 - v 1985)25 Ekim 1904’te Kudüs’te doğdu. Sarayla yakın ilişkileri olan, son Osmanlı ailelerinden birinin oğluydu. Babası Ahmet Reşit Bey... / Cemal Reşit Rey

velâyet yetkisinin soyulması. ana babanın ikisinin veya birisinin velâyet hakkını kötüye kullanması nedeniyle bu terbiye ve eğitim hakkının ondan alınması. çocu... / velayetin nez’i

Tümgeneral Abdullah Recep (d 1955)1955 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğan Tümgeneral Abdullah RECEP, 1975 yılında Kara Harp Okulu’ndan İstihkam Teğmen ... / Abdullah Recep

Nil Demirkazık (d 1956)1956 yılında Ankara’da doğan Nil Demirkazık, orta ve lise eğitimimi TED Ankara Kolejinde tamamladı. İsviçre’nin Fribourg şehrinde bulunan... / Nil Demirkazık

d. 1960, İstanbul..film yönetmeni, senarist. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim gördü. Paris’te VIII Üniversitesi’nde Sinema ve Plastik Sana... / reha erdem

Temellerini Pakistan’daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturur. Kelime anlamı İslam öğrencileri olan Taliban, şeriat okulların... / Taliban

isim, pedagojiörnek;Karma eğitim uygulanan okul.... / karma okul

Ahmet Telli (d 1946)Eskipazar’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, çeşitli eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yap... / Ahmet Telli

Can Yücel (d 1926 - v 1999)1926 yılında İstanbul‘da doğdu. Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in oğlu olan Can Yücel, orta öğrenimini Ankara Er... / Can Yücel

Bülent Ersoy (d 1952)9 Haziran 1952 yılında Malatya’da doğdu. Asıl adı Bülent ERKOÇ’tur.Ersoy sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Ardından İstanb... / Bülent Ersoy

d 1859- v 1952 yılları arasında yaşamış olan ve aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü ABD’li filozof ve eğitim kuramcısı, Charles Sanders Peir... / john dewey

Abuzer Akbıyık (d 1958)1958 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta tahsilini Şanlıurfa’da yaptı. 1978 yılında Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.... / Abuzer Akbıyık

eğitim yurdu. temyiz gücüne sahip 13-18 yaşları arasındaki korunmaya muhtaç çocukların gece ve gündüz bakılıp bir mesleğe yönelik eğitildiği ve meslek sahibi ed... / yetiştirme yurdu

Çocuklarda "öğretim, eğitim bilim ve teorisi" anlamına gelmektedir. Çocukları eğitme bilimi ve sanatı.... / pedagoji

Ateşbaz-ı Veli (d .... - v 1285)Ateşbaz-ı Veli, Hz. Mevlana’nın muasırı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı ise İzzeddin’dir. Ateşbaz-ı Veli olarak ü... / Ateşbaz-ı Veli

toplumun tümüne veya büyük bir kesimine, yönelik hizmetler, kişilerin teker teker üstesinden gelemeyeceği, fakat yatırıma değil topluma hizmete yönelik faaliyet... / sosyal hizmet

Barış Manço (d 1943 - v 1999)Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde, Rikkat ve Hakkı Manço çiftinin dördüncü çocukları olarak Moda’da dünyaya geldi. Annesi Rikkat H... / Barış Manço

Leyla Zana, 14 yaşında iken bölgenin büyük ailelerinden birinin oğlu olan Diyarbakır Belediye Başkanı Kürt kökenli Mehdi Zana ile evlendi ve Diyarbakır’a yerleş... / leyla zana

Nihat Kabanlı (d 1944)1944 yılında Erzurum’da dünyaya geldi.1964 yılı Köstence ROMANYA da Serbest stil 63 Kg da Balkan 1. 1965 yılı Yanbolu BULGARİSTAN da Serbe... / Nihat Kabanlı

Türk Kahvesi’nin en tanınan markası.19. yüzyıl sonlarına kadar Türk Kahvesi, çiğ çekirdek olarak satılıyor ve evlerdeki kahve tavalarında kavrulduktan sonra el ... / Kurukahveci Mehmet Efendi

Soylu bir aileye mensup olan Platon, M.Ö. 428 yılında Atina’da doğmuş ve iyi bir eğitim görmüştür. 20 yaşında Sokrates’le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hoc... / Platon

Doç.Dr.Metin Hülagü (d 1962)1962 tarihinde Ceyhan’ın Erenler Köyü’nde doğan Hülagü, ilkokulu Erenler Köyü ilkokulunda okudu. Ortaokulu 1976 yılında Ceyhan’da, L... / Metin Hülagü

Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve... / üniversite

hava mürettebati eğitim araci... / aircrew training device

Musa Uzunlar (d İskender Büyük) (d 1959)21 Nisan 1959 Tarihinde Antalya’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 1985 yılında... / Musa Uzunlar

Telman İsmailovTelman İsmailov Bakü’de ev hanımı bir annenin ve tekstilci bir babanın 12 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Azerbaycan Halk Ekonomi Enstitüsü... / Telman İsmailov

Abdülhak Hamit Tarhan (d 1852 - v 1937)2 Ocak 1852’de İstanbul’da doğdu. Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın torunu, tanınmış tarihçi ve Tahran Büyükelçisi Hayrullah B... / Abdülhak Hamit Tarhan

Herbert Spencer (d 1820 - v 1903)Ünlü İngiliz filozof ve sosyolog Herbert Spencer, 1820 yılında Derby’de doğdu. Babası bir öğretmendi. Öğrenimini önce babasının... / Herbert Spencer

torpil.com 2005 yılı ekim ayında içerik yapısını, eğitim alanında lise ve üniversite’ye hazırlık yapan öğrencilere ücretsin destek verecek biçimde hazırlayıp, 2... / torpil.com


Başvurular,Bakanlığın “http://personel.meb.gov.tr” internet adresinden yapılabilecek. Başvurularla ilgili bilgiler ve sözleşme hükümleri bu siteden öğrenilebile... / Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 23’üncü maddesinde ilk fıkra şöyle: "Her kişinin çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli... / İki yeni meslek dalı

İnternet Kurulu üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, yaptığı açıklamada, ilk bağlantısı 12 Nisan 1993’te gerçekleştirilen internetin bu yıl Türkiye’ye gelişinin 13. yı... / Türkiye interneti 13 yaşında

Vakıf üniversitelerinde en pahalı fakülte, 29 bin YTL ile Yeditepe Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi oldu. Bu fakültenin geçen yılki ücreti de 26 bin 500... / Özel üniversite yine el yakıyor

ÖSYM, 2007 yılında ÖSS, YDS, KPDS, LES, ÜDS gibi sınavların da arasında bulunduğu geniş katılımlı toplam 19 sınav düzenleyecek. Lise son sınıf öğrencileri,... / ÖSYM, 2007 yılı sınav takvimini belirledi

ÖSYM, adayların ortaöğretim başarı puanını 100 üzerinden verilen diploma puanına göre hesaplayacak. İkinci yenilik ise ÖSS-2 puanının hesaplanmasında getirilen ... / ÖSS’de iki önemli değişiklik

OKS 2007 SINAVI YAPILDI Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liseleri, Polis Koleji ve özel okullarda okumak isteyen öğrencilerin katıldığı Ortaöğretim Kurumları Seç... / OKS 2007 SINAVI YAPILDI

13 Ağustos Pazar günü sona eren OKS 2. yerleştirme başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlandı. Buna göre, 2. yerleştirme için 592 bi... / Açık kontenjanlara hücum

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı liselere girişte uygulanan OKS’yi, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve anadolu öğretmen liseleri için, 2009’dan sonra da... / OKS tamamen kalkmıyor

OKS’de 456 puan alan Kırklareli’nden Alp Hekimoğlu, tercih listesinde olmamasına karşın imam-hatip lisesine yerleştirildi. İnegöllü Ahmet Melik Durak da, yine t... / ’OKS’deki hataların nedeni ağır iş yükü’

2006-KPSS, ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.  Sınav, bugün sabah ve öğleden sonra ve 2 temmuz pazar günü sabah ve öğleden son... / Kamu Personel Seçme Sınavı bugün başlıyor

2006-2007 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan 14 milyon civarında öğrenci ile 595 bin öğretmen, yaklaşık 3 ... / 2006-2007 eğitim-öğretim yılı

YÖK, 2008-2009 eğitim öğretim yılı itibariyle yurtdışında yüksek lisan yapılabilecek üniversiteleri belirledi. YÖK, Türk gençlerine 499 üniversitede yüksek lisa... / 499 üniversitede yüksek lisans imkanı var

YÖK, 2008-2009 eğitim öğretim yılı itibariyle yurtdışında yüksek lisan yapılabilecek üniversiteleri belirledi. YÖK, Türk gençlerine 499 üniversitede yüksek lisa... / 499 üniversitede yüksek lisans imkanı var

YÖK, 2008-2009 eğitim öğretim yılı itibariyle yurtdışında yüksek lisan yapılabilecek üniversiteleri belirledi. YÖK, Türk gençlerine 499 üniversitede yüksek lisa... / 499 üniversitede yüksek lisans imkanı var

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda pilot olmaya hak kazanan 62 pilot teğmenin mezuniyet töreni yapıldı.Törende 62 mezun pilot arasında tek kadın pilot ol... / Teğmen Burcu hava kuvvetleri komutanı olacak

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda pilot olmaya hak kazanan 62 pilot teğmenin mezuniyet töreni yapıldı.Törende 62 mezun pilot arasında tek kadın pilot ol... / Teğmen Burcu hava kuvvetleri komutanı olacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlköğretim 1. sınıflar ile ana sınıflarına başlayacak öğrencilerin okul korkularını yenmelerini ve okula uyumlarını sağlama... / İlkokul 1. sınıflar haftaya ders başı yapacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlköğretim 1. sınıflar ile ana sınıflarına başlayacak öğrencilerin okul korkularını yenmelerini ve okula uyumlarını sağlama... / İlkokul 1. sınıflar haftaya ders başı yapacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlköğretim 1. sınıflar ile ana sınıflarına başlayacak öğrencilerin okul korkularını yenmelerini ve okula uyumlarını sağlama... / İlkokul 1. sınıflar haftaya ders başı yapacak

KİMLER BAŞVURABİLECEK- 2006-1 atama döneminde öğretmenlik için başvurmuş olup KPSS puanı ya da hizmet süresi yetersizliği nedeniyle atanamamış olanların ba... / 10 bin öğretmen alınacak

İlköğretimdeki Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ile sosyal bilgiler derslerinin müfredatını değiştiren bakanlık, ’öğrenme-öğretme sürecinde gazete kupürlerin... / ’Gazete Kupürü’ Müfredata Girdi

İlköğretimdeki Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ile sosyal bilgiler derslerinin müfredatını değiştiren bakanlık, ’öğrenme-öğretme sürecinde gazete kupürlerin... / ’Gazete Kupürü’ Müfredata Girdi

2008-2009 öğretim yılı için 13 Nisan’da Türkiye’nin birçok ilinde yapılacak olan sınava katılacakların, başvurularını 17 Mart’a kadar yapması gerekiyor.  &... / TED bursu için son gün 17 Mart

2008-2009 öğretim yılı için 13 Nisan’da Türkiye’nin birçok ilinde yapılacak olan sınava katılacakların, başvurularını 17 Mart’a kadar yapması gerekiyor.  &... / TED bursu için son gün 17 Mart

İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin gireceği Seviye Belirleme Sınavı (SBS ile Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (DPY-B) başvuruları başladı. ... / SBS ve parasız yatılı başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı´... / Açık lise kayıtları 19 Aralık´a kadar sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı´... / Açık lise kayıtları 19 Aralık´a kadar sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı´... / Açık lise kayıtları 19 Aralık´a kadar sürecek

Almanya’daki Maximillian Üniversitesi onaylı 5 Günde İngilizce Programı projesini 2001 yılında Türkiye’ye getiren Alta Eğitim Danışmanlık’ın Genel Müdürü Fırat ... / 5 Günde İngilizce Programı

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları adına Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazı... / Askeri Okullara Başvurular Başlıyor

Üniversitelerin örgün bölümlerine yerleşemeyenlerin tercih ettiğiAçıköğretim bölümleriyle ilgili Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fevzi Sürmeli’den 2 müjde... / Açıköğretime 22 yeni bölüm geliyor

Üniversitelerin örgün bölümlerine yerleşemeyenlerin tercih ettiğiAçıköğretim bölümleriyle ilgili Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fevzi Sürmeli’den 2 müjde... / Açıköğretime 22 yeni bölüm geliyor

Üniversitelerin örgün bölümlerine yerleşemeyenlerin tercih ettiğiAçıköğretim bölümleriyle ilgili Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fevzi Sürmeli’den 2 müjde... / Açıköğretime 22 yeni bölüm geliyor

14 milyon öğrenci ile 600 bine yakın öğretmenin ikinci dönemdeki ders maratonu yaklaşık 4 ay sürecek. Öğrenciler, 19 Haziran 2007 Salı günü karne alacak ve 3 ay... / İlköğretim ve ortaöğretim okullarında ikinci yarıyıl, başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim liseleri için ek sınav şansı getirdi. Ek sınav 81 il merkezinde 16-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Meslek dersinden kala... / Açık Öğretim Liselilere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim liseleri için ek sınav şansı getirdi. Ek sınav 81 il merkezinde 16-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Meslek dersinden kala... / Açık Öğretim Liselilere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim liseleri için ek sınav şansı getirdi. Ek sınav 81 il merkezinde 16-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Meslek dersinden kala... / Açık Öğretim Liselilere müjde

2008-ÖSS’ye başvuracak adaylardan okul birincileri, üstün yetenekliler, TÜBİTAK yarışmalarında başarı kazananlar, spor dallarında derece alanlar, bedensel engel... / ÖSS’nin ’Özel’ Adayları

2008-ÖSS’ye başvuracak adaylardan okul birincileri, üstün yetenekliler, TÜBİTAK yarışmalarında başarı kazananlar, spor dallarında derece alanlar, bedensel engel... / ÖSS’nin ’Özel’ Adayları

ÖSS sınav sonuçlarında öğrencilerin fen ve matematik alanlarındaki başarısızlığı, YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı’nı karşı karşıya getirdi.   YÖK, soru... / MEB ile YÖK’ün ÖSS gerginliği

Okula, 1939’da atanan Avar, şu anda ismiyle eğitim veren Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi’ndeki eğitim yöntemiyle dikkat çekti. Avar, eğitim göreme... / Kızları okula kazandıran öğretmen

"Anchorman (İng.), aria (İt.), au pair (Fr.), billboard (İng.), blender (İng.), bodyguard (İng.), brick game (İng.), broker (İng.), cash cart (İng.) change (İng... / Türkçe sözlükte "off-line"

Birçok öğrenci bu fırsatı, tatil boyunca kitap ve defterlerini bir köşeye atarak ve okulların açılış gününe kadar bütün gün televizyon seyredip geceleri geç saa... / Sömestr tatilini nasıl değerlendirelim?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi de dâhil bir çok eğitim kurumu ve kuruluş web tabanlı öğrenme yöntemini kullanıyor ancak Ninova’nın farkı, öğretim ü... / İTÜ’den web tabanlı elektronik öğrenme platformu

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi de dâhil bir çok eğitim kurumu ve kuruluş web tabanlı öğrenme yöntemini kullanıyor ancak Ninova’nın farkı, öğretim ü... / İTÜ’den web tabanlı elektronik öğrenme platformu

ABD ve İngiltere’de yaygınlaşan, dünyanın dört köşesinde hatta uluslararası denizler ve havasahasında da karşılaşılan ”bookcrossing”, kitap değiş-tokuşu yapması... / Kitaplar dünyayı dolaşıyor

Muhabir John Crewdson imzalı yazıda, CIA’in (Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı) son derece gizli bilgilerinin nedenleri anlaşılamayan şekilde internete sızdı... / CIA’in gizlisi saklısı kalmadı

Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Şentürk, ilk belirtisi aniden yaşanan yorgunluk olan hepatitle ilgili ... / Yorgunluk siroz belirtisi olabilir

İlk ve ortaöğretimde karne sevinci 26 Ocak 2007 Cuma  2006-2007 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, bugün sona erdi. Yaklaşık 14 milyon öğrenci ile 600... / İlk ve ortaöğretimde karne sevinci